نویسنده = �������� ������������������ ������������