نویسنده = ���������� ������������ ��������
بهینه‏سازی الگو و تراکم کشت تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعۀ موردی: دشت دامنه ـ داران)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 227-242

10.22059/ije.2022.330665.1552

آیسن یوسف دوست؛ عباس خاشعی سیوکی؛ امیر سالاری