نویسنده = ������������ ������������
شناسایی الگوهای پیوند از دور مؤثر بر بارش حوضۀ کارون

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 95-105

10.22059/ije.2016.59193

داریوش رحیمی؛ خدایار عبداللهی؛ سادات هاشمی نسب