نویسنده = ������ ������������ ��������������
ارزیابی رفتار خودپالایی رودخانه ‏ها با استفاده از مدل‌سازی تک‏ بعدی عددی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-43

10.22059/ije.2020.308851.1376

عباسعلی قزل سوفلو؛ مبین افتخاری؛ محمد اکبری