نویسنده = �������������� ������������ �������� ��������������
مروری بر اصول زیست‌پالایی نیترات از آب با روش نیترات‌زدایی فاز جامد

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 875-889

10.22059/ije.2018.249987.805

مهدی ضرابی؛ بهاره کریمی دونا؛ اشرف السادات حاتمیان زارمی