نویسنده = ���������� ������
بررسی هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی آبخوان دشت سیدان-فاروق، استان فارس

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 1241-1253

10.22059/ije.2018.261984.921

مجتبی قره محمودلو؛ علی حشمت‌پور؛ نادر جندقی؛ علی زارع؛ حسین مهرابی