نویسنده = �������������� ��������
ارزیابی توزیع عمقی آلودگی میکروبی در مخازن (مطالعۀ موردی: سد سبلان)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 209-222

10.22059/ije.2020.290566.1221

صادق پرتانی؛ روح اله نوری؛ سید هادی ابطحی