دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه اثر پوشش گیاهی وتیور و سنگریزه سطحی بر مقدار رواناب و هدررفت خاک در دامنه محدب-موازی در شرایط آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

10.22059/ije.2023.361209.1741

ابراهیم عسگری؛ علی طالبی؛ محبوبه کیانی هرچگانی؛ نصرت اله امانیان