دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 69-152