دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 245-344 
1. ارزیابی تأثیر عملیات مکانیکی بر پهنه‌بندی خصوصیات هیدرودینامیکی سیل

صفحه 245-252

10.22059/ije.2015.57294

حمید نوری؛ علی رضا ایلدرومی؛ مهدی سپهری؛ نبی الله سپهری؛ محمد مهدی آرتیمانی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1394، صفحه 345-479 پاییز 1394، صفحه 245-344 تابستان 1394، صفحه 129-243 بهار 1394، صفحه 1-128