دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 141-291 
1. ارزیابی کیفی منابع آب سطحی حوضۀ آبخیز هیو

صفحه 141-149

10.22059/ije.2016.59641

حسین یوسفی؛ علی محمدی؛ یونس نوراللهی؛ سید جواد ساداتی نژاد


2. بررسی آلودگی آب زیرزمینی دشت ملکان به آرسنیک

صفحه 151-166

10.22059/ije.2016.59646

حسین نوروزی؛ عطاالله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم


5. بررسی و پیش‏ بینی دبی رودخانه‏ های قزل ‏اوزن و شاهرود

صفحه 195-204

10.22059/ije.2016.59658

امین بابایی مقدم؛ محمدرضا خالدیان؛ علی شاهنظری؛ محمدرضا مرتضی پور


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395، صفحه 491-680 پاییز 1395، صفحه 291-490 تابستان 1395، صفحه 141-291 بهار 1395، صفحه 1-140