نویسنده = �������������� ����������
ارزیابی تغییرات کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت مرند با استفاده از روش ترکیب غیرنظارت شده (شاخص GWQI و (GQI

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1061-1080

10.22059/ije.2022.326865.1525

مرتضی نجیب؛ اصغر اصغری مقدم؛ عطا الله ندیری؛ الهام فیجانی


ارزیابی آثار تغییر اقلیم و فعالیت انسانی بر منابع آب (مطالعۀ موردی: رودخانۀ کارون)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 993-1005

10.22059/ije.2020.306624.1357

مریم نعیمی؛ سمیرا زندی فر؛ الهام فیجانی؛ سعید فرزین