نویسنده = ���������� ���������� ������������
واسنجی و اعتبار‌سنجی مدل WEAP در شبیه ‏سازی اثر تغییر سیستم ‏های آبیاری روی پاسخ هیدرولوژیک حوضۀ آبریز اهرچای

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 477-490

10.22059/ije.2016.60050

مریم محمدپور؛ کامران زینال زاده؛ وحید رضاوردی نژاد؛ بهزاد حصاری