نویسنده = ������������ ��������
پایش وضعیت دریاچۀ بختگان و اراضی اطراف آن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و هوش محاسباتی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 251-263

10.22059/ije.2018.244595.767

غزال ترابی؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ سعید بهزادی