نویسنده = ������������ �������������� ����������
مدیریت تقاضای مصرف آب با رویکرد اقتصادی در شمال استان سیستان و بلوچستان

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1037-1049

10.22059/ije.2018.248647.797

جواد شهرکی؛ علی رهنما؛ حمیده خاکسار آستانه