نویسنده = �������������� ������������������ ��������������