نویسنده = �������� �������������� �����������������