نویسنده = ������������ ��������
بررسی آزمایشگاهی و عددی تبادلات هایپریک در حضور فرم بستر خیزاب و چالاب

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 191-204

10.22059/ije.2019.270596.992

نشاط موحدی؛ امیراحمد دهقانی؛ نیکو ترات؛ مهدی مفتاح هلقی