نویسنده = ������ �������������� ������
ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی و پیش‌بینی رواناب حوضۀ رودخانۀ نکا طی دوره‌های آتی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 291-302

10.22059/ije.2020.287020.1190

علی باب الحکمی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ علیرضا عمادی