نویسنده = �������� ����������
بررسی رد پای آب مجازی در صنعت (مطالعۀ موردی: صنایع مواد شوینده)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 855-871

10.22059/ije.2020.305665.1349

فاطمه زال؛ حامد مازندرانی زاده؛ هادی رمضانی اعتدالی