نویسنده = ������������ ������������������
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر میزان خسارت‌های مالی و جانی بلایای طبیعی در ایران

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 921-933

10.22059/ije.2020.307408.1364

سمانه عابدی؛ عبدالرسول قاسمی؛ سید حمیدرضا مرتضوی