نویسنده = �������� �������� �������������� ����������