کلیدواژه‌ها = فرسایش کناره‌ای و پوشش گیاهی
اثر پوشش گیاهی نگهدارنده بر ریخت‌سنجی و ریخت‌شناسی بخش شریانی رودخانۀ تالار

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 99-110

10.22059/ije.2014.53546

صالح یوسفی؛ حمید رضا مرادی؛ عبدالرسول تلوری؛ مهدی وفاخواه