کلیدواژه‌ها = شاخص SPI
بررسی و تحلیل جنبه‌های مختلف آسیب‌پذیری شهری ناشی از خشک‌سالی (مطالعۀ موردی:استان تهران )

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 1045-1059

10.22059/ije.2021.333312.1574

وحید نجفی؛ آزاده اربابی سبزواری؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد