کلیدواژه‌ها = صحت‌سنجی
کارایی روش‌های مختلف تهیۀ نقشۀ کاربری/پوشش اراضی در حوضۀ آبخیز معرف کسیلیان

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 321-334

10.22059/ije.2023.361471.1743

فائزه کمری یکدانگی؛ فاطمه سارونه؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ وحید موسوی؛ سهیلا آقابیگی امین


تأثیر مداخلات انسانی در حریم و بستر رودخانۀ فاروب رومان و ویژگی‌های سیل آن

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 369-379

10.22059/ije.2021.309921.1383

فهیمه خواجوئی؛ سعید رضا خداشناس؛ ابوالفضل مساعدی