کلیدواژه‌ها = ربایش تاجی بارش
بررسی وضعیت ربایش تاجی بارش در دو گونۀ مرتعی

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 345-352

10.22059/ije.2022.340160.1617

سیدمحمد تاجبخش؛ مهدیه علی آبادی؛ شعله قلاسی مود؛ مسلم رستم پور