دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی و مقایسه پایگاه‌ داده نقشه‌های کاربری اراضی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22059/ije.2021.324719.1514

فاطمه کردی؛ حسین یوسفی؛ فرهاد محبتی؛ لیلا قاسمی؛ مسعود تجریشی


2. مدیریت توزیع آب در شبکه های آبیاری و زهکشی با رویکردی ترکیبی به سامانه‌های اطلاعات مکانی، الگوریتم کلونی مورچگان و مسأله فروشندۀ دوره گرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22059/ije.2021.328600.1535

اردلان عبداله زاده؛ علیرضا وفائی نژاد


3. ارزیابی مدل بیان ژن در پیش‌بینی مکانی شوری آب زیرزمینی و مقایسه آن با مدل‌های زمین‌آماری (مطالعه موردی: دشت مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22059/ije.2021.326486.1521

سعیده حسین آبادی؛ حسین خزیمه نژاد؛ عباس خاشعی سیوکی


4. ارزیابی کیفی منابع آب سطحی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در مخزن سد سیمره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22059/ije.2021.328294.1530

محمدحسین جهانگیر؛ ضحی مشیدی


5. پتانسیل یابی چشمه های آب معدنی با استفاده از مدل‎های آماری (مطالعه موردی حوضه وازرود مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22059/ije.2021.328803.1537

کریم سلیمانی