بررسی آثار تغییر اقلیم بر برخی ویژگی‌های هیدرولوژیک منابع آب استان اردبیل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 فارغ‌التحصیل دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار دانشکدۀ جغرافی دانشگاه تهران

چکیده

تغییرات اقلیمی ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه‏‌ای در دوره‏‌های آینده، سبب ایجاد تغییراتی در بارش و دما می‏‌شود و این تغییرات به عنوان بزرگ‌ترین معضل قرن 21 به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‏‌خشک است. از این رو، بررسی تغییرات اقلیمی دورۀ آتی و آسیب‏‌پذیری منابع آب نسبت به آن ضروری است. برای پیش‏‌بینی آثار تغییر اقلیم روی وضعیت هیدرولوژیک استان اردبیل، ابتدا مقادیر متغیرهای اقلیمی برای دهه‏‌های آینده و تحت سناریوهای اقلیمی پیش‌‌یابی شد. سپس، با استفاده از خروجی‏‌های به‌وجودآمده از ریزمقیاس‌نمایی داده‏‌های بزرگ‌مقیاس مدل گردش عمومی جوّ استفاده‌شده، به شبیه‏‌سازی و پیش‏‌بینی وضعیت هیدرولوژیک منطقۀ مطالعه‌شده اقدام شد. نتایج برگرفته از شبیه‏‌سازی‏‌ها توسط مدل بیلان بیان‌کنندۀ تغییرات نامحسوس و غیر معنادار جریان سطحی کل در دورۀ آتی در حوضه‏‌های بررسی‌شده نسبت به دورۀ مرجع است. با این حال، تغییر در پارامترهای اصلی اقلیمی نظیر بارش و دما روی اجزای جریان سطحی تأثیراتی حدود 30 درصد دارد، به طوری که میزان جریان سطحی‌ای که ‌روی زمین جاری می‏‌شود در تمامی سناریوها نسبت به دورۀ پایه کاهش می‌یابد که این امر ارتباط مستقیم با کاهش میزان بارش‏‌ها در دورۀ آتی و نیز افزایش متوسط دمای منطقه دارد. در مورد ذخیرۀ آب زیرزمینی در منطقه نیز با توجه به کاهش محسوس بارش و نیز کاهش رطوبت در دسترس خاک و همچنین افزایش دما که به افزایش میزان تبخیر از سطح خاک منجر می‌شود، منطقه در دورۀ آتی تحت تمامی سناریوهای انتشار روندی کاهشی از خود نشان می‏‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the impacts of climate change on some hydrological characteristics of water resources in Ardebil province

نویسندگان [English]

  • Arash Malkian 1
  • mahsa mirdashtvan 2
  • mehrnoosh Ghadimi 3
2 Ph.D. Graduate, Gorgan University of Agricultural Sciences and natural Resources, Iran
3 Univ of Tehran
چکیده [English]

Climate change caused by the increase in greenhouse gas concentrations in future periods causes changes in climatic variables and these changes as the biggest dilemma of the 21st century. Therefore, it is necessary to study the future climate change and vulnerability of water resources. In order to predict the effects of climate change on the hydrological status of Ardebil province, the climate variables for the coming decades and under climate scenarios were predicted. The large-scale data gathering was used to simulate and predict the hydrological situation of the study area. Regarding the effects of climate change on the surface flow of the area, it should be noted that although the results from the simulations by the BILAN model indicate unpredictable changes in the total surface flow in the future period. So that the direct surface flow that flows on the groundwater in all scenarios is lower than the base period which is directly related to the decrease in the amount of precipitation in the future and also the increase in the average temperature in the region. In case of groundwater storage in the region, due to the significant decrease in precipitation and also the decrease in the available moisture content of the soil, as well as the increase in temperature, which leads to an increase in the evaporation rate from the soil surface, the area is examined in the upcoming period and under all scenarios show a decreasing trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • Ardebil province
  • water resources
  • Hydrological modeling
1-        Arnell N, Gosling S. The impacts of climate change on river flood risk at the global scale. Climatic Change. 2017: 1-15.
2-        Cleridou N, Benas N, Matsoukas C, Croke B, Vardavas I. Water resources of Cyprus under changing climatic conditions.: Modelling approach, validation and limitations. Environmental Modelling & Software. 2014(60): 202-218.
3-        Cousino LK, Becker RH, Zmijewski KA. Modeling the effects of climate change on water, sediment, and nutrient yields from the Maumee River watershed. Journal of Hydrology: Regional Studies. 2015(4) Part B: 762-775.
4-        Fowler HJ, Ekstrom M. Multi-model ensemble estimates of climate change impacts on UK seasonal precipitation extremes. International Journal of Climatology.2009(29): 385-416.
5-        IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC), Climate Change 2007- Synthesis Report of the Forth Assessment Report.2013.
6-        Lespinas F, Ludwig W, Heussner S. Hydrological and climatic uncertainties associated with modeling the impact of climate change on water resources of small Mediterranean coastal rivers. Journal of Hydrology.2014(511): 403-422.
7-        Schwank J, Escobar R, Girón GH, Morán-Tejeda E. Modeling of the Mendoza river watershed as a tool to study climate change impacts on water availability. Environmental Science & Policy.2014(43): 91-97.
8-        Singh VP, & Goyal MK. Analysis and trends of precipitation lapse rate and extreme indices over north Sikkim eastern Himalayas under CMIP5ESM-2M RCPs experiments. Atmospheric Research.2016(167): 34-60.
9-        Su B, Huang J, Gemmer M, Jian D, Tao H, Jiang T, Zhao C. Statistical downscaling of CMIP5 multi-model ensemble for projected changes of climate in the Indus River Basin. Atmospheric Research.2016 (178–179): 138-149.
10-    Taghavi F. Linkage between Climate Change and Extreme Events in Iran, Journal of the Earth & Space Physics.2010(36): 33-43.
11-    Wang Y, Liao W, Ding Y, Wang X, Jiang Y, Song X, Lei X. Water resource spatiotemporal pattern evaluation of the upstream Yangtze River corresponding to climate changes. Quaternary International.2015(380–381): 187-196.
12-    Zouboulis A, Tolkou A. Effect of Climate Change in Wastewater Treatment Plants: Reviewing the Problems and Solution. Chapter in: Managing Water Resources under Climate Uncertainty, Examples from Asia, Europe, Latin America, and Australia, edited by Shrestha S, Anal AK, Salam PA, van der Valk M, 2015(197-220), Springer.