نویسنده = ������������ ��������
تأثیر سطح تاج‌پوشش الدروک و پرند در تولید جریان ساقه‌ای در مناطق خشک

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 133-142

10.22059/ije.2014.53549

سعید یوسفی؛ سید حمید متین‌خواه؛ فرزاد روحانی؛ محسن نائل