نویسنده = �������������� �������������� ��������������������