نویسنده = �������� �������� ������
نقش خدمت اکوسیستمی تولید آب در تأمین منابع آب حسابداری WA+ (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 45-56

10.22059/ije.2020.310365.1386

فاطمه نیکوی؛ شراره پورابراهیم؛ بهمن جباریان امیری؛ داود رضا عرب