کلیدواژه‌ها = رفتار آب
تبیین رفتار آب در شکل‌گیری نظام باغ سازی بیرجند مبتنی بر مدل‌سازی کمی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 295-305

10.22059/ije.2021.319169.1471

محمد شبانی؛ رضا میرزایی؛ فرهاد خسروی بیژائم؛ سید محمد رضا خلیل نژاد