کلیدواژه‌ها = مدل میوز
مطالعۀ الگوی جریان هایپریک پاییندست موانع صلب رودخانهای

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1127-1145

10.22059/ije.2022.329912.1545

علیرضا آبشوری؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری