کلیدواژه‌ها = اعتبارسنجی
اثرات احداث سد بر شاخص‌های تغییرات هیدرولوژیک در حوضۀ آبخیز گرگانرود

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 185-198

10.22059/ije.2022.331812.1561

فاطمه دایی چینی؛ مهدی وفاخواه؛ وحید موسوی


بررسی دقت و کارایی ماهوارۀ TRMM در برآورد بارش ماهانه در حوضۀ آبخیز گرگانرود

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 719-729

10.22059/ije.2020.261641.917

حسین امامی؛ علی سلاجقه؛ علیرضا مقدم نیا؛ شهرام خلیقی سیگارودی


تحلیل حساسیت مدل احتساب‌کنندۀ رطوبت خاک برای شبیه‏ سازی پیوسته در حوضۀ بهشت ‏آباد

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 1117-1127

10.22059/ije.2017.63241

الهام کیانی سلمی؛ افشین هنربخش؛ خدایار عبدالهی


واسنجی و اعتبار‌سنجی مدل WEAP در شبیه ‏سازی اثر تغییر سیستم ‏های آبیاری روی پاسخ هیدرولوژیک حوضۀ آبریز اهرچای

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 477-490

10.22059/ije.2016.60050

مریم محمدپور؛ کامران زینال زاده؛ وحید رضاوردی نژاد؛ بهزاد حصاری