کلیدواژه‌ها = شاخص جریان پایه
برآورد جریان پایۀ رودخانۀ تیرۀ لرستان به‌منظور ارزیابی جریان زیست‌محیطی

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 275-287

10.22059/ije.2015.57297

رفعت زارع بیدکی؛ مریم مهدیانفرد؛ افشین هنربخش؛ حسین زینی وند