موضوعات = مدیریت منابع آب در اکوسیستم های طبیعی
تأثیر عوامل اقلیمی و زمین‏ شناسی بر کمّیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت مه‏ ولات

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 325-336

10.22059/ije.2015.57301

هانیه نجف زاده؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ علی گلکاریان


مدیریت و پهنه‏بندی خشکسالی با استفاده از شاخص‏های SPI و RDI (مطالعۀ موردی: استان مرکزی)

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 337-344

10.22059/ije.2015.57302

حسین یوسفی؛ احمد نوحه گر؛ زهرا خسروی؛ مسعوده عزیز آبادی فراهانی


ارزیابی پایداری تغییرات کیفیت شیمیایی آب سطحی در رودخانۀ گرگانرود

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 129-140

10.22059/ije.2015.56143

حامد روحانی؛ الناز زکی؛ مجتبی کاشانی؛ ابولحسن فتح آبادی


بررسی اثر توسعه‌یافتگی کارست بر رفتار هیدروژئولوژیکی چشمه‌های کارستی استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 163-173

10.22059/ije.2015.56146

محمد رحمتی؛ حمید رضا مرادی؛ حاجی کریمی؛ خلیل جلیلی


ارزیابی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های ارزش اطلاعات و LNRF

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 105-116

10.22059/ije.2015.55132

کاظم صابر چناری؛ حسین سلمانی؛ مجتبی محمدی


پیش بینی دبی جریان رودخانه با استفاده از داده کاوی و سری زمانی

دوره 1، شماره 3، دی 1393، صفحه 167-179

10.22059/ije.2014.54219

سید مرتضی سیدیان؛ مریم سلیمانی؛ مجتبی کاشانی


بررسی ایزوترم های تعادلی زئولیت و پرلیت در جذب نمک سدیم کلراید از محلول آبی

دوره 1، شماره 3، دی 1393، صفحه 223-232

10.22059/ije.2014.54227

فاطمه شکریان؛ کریم سلیمانی؛ قربانعلی نعمت‌زاده؛ پوریا بی‌پروا


بررسی کیفیت آب رودخانۀ دز در ایستگاه آب‌سنجی دزفول

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 69-81

10.22059/ije.2014.53544

ناصر عبادتی؛ محمد هوشمندزاده


اثر پوشش گیاهی نگهدارنده بر ریخت‌سنجی و ریخت‌شناسی بخش شریانی رودخانۀ تالار

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 99-110

10.22059/ije.2014.53546

صالح یوسفی؛ حمید رضا مرادی؛ عبدالرسول تلوری؛ مهدی وفاخواه


عوامل محیطی مؤثر بر تغییرات زمانی مؤلفه‌های کیفی آب رودخانۀ زرد در استان خوزستان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 59-68

10.22059/ije.2014.52526

مریم موسویان؛ علی حقی زاده؛ سمیه دهداری؛ زینب حزباوی