تأثیر تغییر اقلیم بر بیلان آب زیرزمینی دشت شهرکرد در دوره‌های آتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 استادیار، گروه منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

انتشار روز‌افزون گازهای گلخانه‌ای، موجب گرم‌تر‌شدن کرۀ زمین می‌شود. پدیدۀ گرمایش جهانی و تغییر اقلیم به‌دست‌آمده از آن، تأثیرات شایان توجهی بر سامانه‏های مختلف نظیر منابع آب، کشاورزی و محیط زیست دارد. در این تحقیق اثر تغییر اقلیم بر بیلان و نوسانات آبخوان تحت دو سناریوی مختلف بهره‌برداری از چاه‌ها بررسی شد. بدین‌منظور از نرم‌افزار GMS برای شبیه‌سازی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت شهرکرد تحت تأثیر تغییر اقلیم در دورۀ‏ 2015‌ـ 2029 استفاده شده است. مدل تهیه‌شده، در دو حالت ماندگار و غیرماندگار واسنجی و صحت‌سنجی شد. سپس از خروجی مدل HadCM3-A2  برای تولید دما و بارش منطقه در دورۀ 2015‌ـ 2029 استفاده و این داده‏ها به‌وسیلۀ نرم‌افزار LARS-WG برای منطقۀ مطالعاتی ریزمقیاس شدند. به‌منظور برنامه‌ریزی بهتر برای آبخوان مطالعه‌شده، دو سناریوی ادامۀ بهره‌برداری با 10 و 20 درصد افزایش در دورۀ 2015‌ـ 2029 در نظر گرفته شد. مطابق نتایج به‌دست‌آمده بارندگی سالانه در منطقۀ مطالعه‌شده در دورۀ 2015‌ـ 2029 به‌طور متوسط 12 درصد افزایش و دمای سالانه به‌طور متوسط 4/0 درجۀ سلسیوس افزایش می‌یابد. همچنین بر اثر افزایش بهره‌برداری از چاه‌ها در دورۀ آتی به‌میزان 10 و 20 درصد تحت تأثیر تغییر اقلیم، ذخیرۀ آبخوان به‌ترتیب به مقدار 3/6 و 94/10 میلیون متر‌مکعب کاهش می‏یابد.
 

کلیدواژه‌ها


 
منابع
1- Gohari A. System-Dynamics approach to evaluate climate change adaptation strategies foriran'szayandeh-rud water system.Ph.D thesis Isfahan university of technology.2014.(persian)

2- Hlavcova K, Szolgay J, Kohnova S,Balint G. Hydrological scenarios of future seasonal runoff distribution in central slovakia, earth and environmental science.2008;4(1):30-73.
 
 3- HoracekS, KasparekL, NovickyO. Estimation of climate change impact on water resources by using bilan water balance model.earth and environmental science.2008;4(1):73.
 
4-IPCC. Summary for policymakers in climate change.The physical science basis contribution of working group I to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change cambridge university press. Cambridge. United Kingdom and New York. NY, USA.2013:1-33.
 
5- Jones P.D, Hulme M. Calculating regional climatic time series for temperature and precipitation: methods and illustrations. International journal of climatology.1996;16(4):361-377.
 
6- LemieuxJ, HassaouiJ, Molson J, TherrienR, TherrienP, ChouteauM, Quellet M. Simulating the impact of climate change on the groundwater resources of the Magdalen Islands, Québec, Canada. Journal of Hydrology: Regional Studies.2015;3:400-423.
 
7-Mahdavi M, FarokhzadehB, Salajagheh A, Malekian A,Souri M. Simulation of hamedan-bahar aquifer and investigation of manegment scenarios by using PMWIN.2013; 98:108-116.(persian)
 
8-Mahmoodzadeh D,Ketabchi H,Ataie-Ashtiani B, Simmons C. Conceptualization of a fresh groundwater lens influenced by climate change: A modeling study of an arid-region island in the Persian Gulf, Iran. Journal of Hydrology.2014; 519:399–413.
 
9- Polemio M,CasaranoD. Climate change, drought and groundwater availability in southern Italy. In: DragoniW,Sukhija B.S.climate change and groundwater. London, Special publication, geological society.2008;288:39–51.
 
10-Tam V,BatelaanO,Beyen I,. Impact assessment of climate change on a coastal groundwater system, Centeral Vietnam. Enviromental Earth Sciences.2016;75(908).
 
11-Toofan Tabrizi N. Effects of climate change on fresh groundwater resources in coastal areas. Master’s thesis. Tarbiatmodarres university, Tehran, iran.2009;(persian).
 
12-Tour A, Diekkruger B, Mariko A. Impact of climate change on groundwater resources in the Klela basin, southern Mali. Journal of Hydrology.2016;3(17).
دوره 3، شماره 2
تیر 1395
صفحه 233-242
  • تاریخ دریافت: 02 شهریور 1395
  • تاریخ بازنگری: 10 آبان 1395
  • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 10 آبان 1395
  • تاریخ انتشار: 01 تیر 1395