تأثیر تغییر اقلیم بر بیلان آب زیرزمینی دشت شهرکرد در دوره‌های آتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 استادیار، گروه منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

انتشار روز‌افزون گازهای گلخانه‌ای، موجب گرم‌تر‌شدن کرۀ زمین می‌شود. پدیدۀ گرمایش جهانی و تغییر اقلیم به‌دست‌آمده از آن، تأثیرات شایان توجهی بر سامانه‏های مختلف نظیر منابع آب، کشاورزی و محیط زیست دارد. در این تحقیق اثر تغییر اقلیم بر بیلان و نوسانات آبخوان تحت دو سناریوی مختلف بهره‌برداری از چاه‌ها بررسی شد. بدین‌منظور از نرم‌افزار GMS برای شبیه‌سازی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت شهرکرد تحت تأثیر تغییر اقلیم در دورۀ‏ 2015‌ـ 2029 استفاده شده است. مدل تهیه‌شده، در دو حالت ماندگار و غیرماندگار واسنجی و صحت‌سنجی شد. سپس از خروجی مدل HadCM3-A2  برای تولید دما و بارش منطقه در دورۀ 2015‌ـ 2029 استفاده و این داده‏ها به‌وسیلۀ نرم‌افزار LARS-WG برای منطقۀ مطالعاتی ریزمقیاس شدند. به‌منظور برنامه‌ریزی بهتر برای آبخوان مطالعه‌شده، دو سناریوی ادامۀ بهره‌برداری با 10 و 20 درصد افزایش در دورۀ 2015‌ـ 2029 در نظر گرفته شد. مطابق نتایج به‌دست‌آمده بارندگی سالانه در منطقۀ مطالعه‌شده در دورۀ 2015‌ـ 2029 به‌طور متوسط 12 درصد افزایش و دمای سالانه به‌طور متوسط 4/0 درجۀ سلسیوس افزایش می‌یابد. همچنین بر اثر افزایش بهره‌برداری از چاه‌ها در دورۀ آتی به‌میزان 10 و 20 درصد تحت تأثیر تغییر اقلیم، ذخیرۀ آبخوان به‌ترتیب به مقدار 3/6 و 94/10 میلیون متر‌مکعب کاهش می‏یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climatechange impact on Groundwater budgetof ShahreKord plain in the future periods

نویسندگان [English]

  • zahra mesmarian 1
  • Alireza Massahbavan 2
  • Saman Javadipirbazari 3
چکیده [English]

High greenhouse gas emissions, leads to the global warming. Global warming and climate change resultant from it, has Significant effects on various systems, such as water resources, agriculture and environment.this study, climate change impact on budget aquifer was investigated by applying two different scenarios of wells operations. For this purpose, the GMS software was applied to simulate fluctuations of groundwater table in Shahrekord Plain caused by the climate change from 2015 till 2029. The model was calibrated for the steady and unsteady states, both. Then the output of HadCM3-A2 model was used to simulate the temperature and rainfall in thesame period of time. The output was downscaled for the region by LARSE-WGsoftware.In order to access an efficient plan for the studied aquifer, two scenarios were considered including 10 and 20 percent of increase in the operation for mentioned period. According to the results, annual rainfall and temperature will both increase at the end of the period by the average of 12 percent and 0.4 Celsius, respectively. Also, due to the mentioned 10 and 20 percent of increase in the operation, the aquifer storagewill be reduced6.3 and 10.94 million cubic meters respectively.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ShahreKord plain
  • climate change
  • AOGCM
  • GMS
  • LARS-WG
 
منابع
1- Gohari A. System-Dynamics approach to evaluate climate change adaptation strategies foriran'szayandeh-rud water system.Ph.D thesis Isfahan university of technology.2014.(persian)

2- Hlavcova K, Szolgay J, Kohnova S,Balint G. Hydrological scenarios of future seasonal runoff distribution in central slovakia, earth and environmental science.2008;4(1):30-73.
 
 3- HoracekS, KasparekL, NovickyO. Estimation of climate change impact on water resources by using bilan water balance model.earth and environmental science.2008;4(1):73.
 
4-IPCC. Summary for policymakers in climate change.The physical science basis contribution of working group I to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change cambridge university press. Cambridge. United Kingdom and New York. NY, USA.2013:1-33.
 
5- Jones P.D, Hulme M. Calculating regional climatic time series for temperature and precipitation: methods and illustrations. International journal of climatology.1996;16(4):361-377.
 
6- LemieuxJ, HassaouiJ, Molson J, TherrienR, TherrienP, ChouteauM, Quellet M. Simulating the impact of climate change on the groundwater resources of the Magdalen Islands, Québec, Canada. Journal of Hydrology: Regional Studies.2015;3:400-423.
 
7-Mahdavi M, FarokhzadehB, Salajagheh A, Malekian A,Souri M. Simulation of hamedan-bahar aquifer and investigation of manegment scenarios by using PMWIN.2013; 98:108-116.(persian)
 
8-Mahmoodzadeh D,Ketabchi H,Ataie-Ashtiani B, Simmons C. Conceptualization of a fresh groundwater lens influenced by climate change: A modeling study of an arid-region island in the Persian Gulf, Iran. Journal of Hydrology.2014; 519:399–413.
 
9- Polemio M,CasaranoD. Climate change, drought and groundwater availability in southern Italy. In: DragoniW,Sukhija B.S.climate change and groundwater. London, Special publication, geological society.2008;288:39–51.
 
10-Tam V,BatelaanO,Beyen I,. Impact assessment of climate change on a coastal groundwater system, Centeral Vietnam. Enviromental Earth Sciences.2016;75(908).
 
11-Toofan Tabrizi N. Effects of climate change on fresh groundwater resources in coastal areas. Master’s thesis. Tarbiatmodarres university, Tehran, iran.2009;(persian).
 
12-Tour A, Diekkruger B, Mariko A. Impact of climate change on groundwater resources in the Klela basin, southern Mali. Journal of Hydrology.2016;3(17).