نویسنده = محمد حسین نیک‌سخن
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت بهینۀ منابع با رویکرد همبست در بخش کشاورزی

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 1099-1111

10.22059/ije.2022.340438.1619

کیانا نراقی؛ محمد حسین نیک سخن؛ بهرام ملک محمدی


مطالعۀ اثر تغییرات بارش بر میزان آبدهی رودخانۀ درکه طی سال‏های 1368‌ـ 1391

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 465-476

10.22059/ije.2016.60049

نگین بینش؛ محمدحسین نیک سخن؛ امین سارنگ