نویسنده = عبدالرضا ظهیری
مطالعۀ الگوی جریان هایپریک پاییندست موانع صلب رودخانهای

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 1127-1145

10.22059/ije.2022.329912.1545

علیرضا آبشوری؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری


بررسی سیل استان گلستان در سال 1397ـ 1398 و ارائۀ راه‌کارهای کنترل و مدیریت آن در آینده

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 921-942

10.22059/ije.2019.283004.1137

یوسف رجبی‌زاده؛ سیدعلی ایوب‌زاده؛ عبدالرضا ظهیری


بررسی آزمایشگاهی اندرکنش آب سطحی و زیرسطحی در پشتۀ رسوبی میانی

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 323-339

10.22059/ije.2019.272036.1010

سارا جمالی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ نیکو ترات؛ کریستین اشمیت