کلیدواژه‌ها = IHACRES
مدل‌سازی بارش- رواناب در زیرحوضۀ هلیل رود به منظو ر پیش‌بینی جریان های آتی تحت شرایط اقلیمی آینده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 143-160

10.22059/ije.2021.310614.1388

آسیه زارعی؛ نسرین سیاری؛ بهرام بختیاری؛ محمدمهدی احمدی


ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی و پیش‌بینی رواناب حوضۀ رودخانۀ نکا طی دوره‌های آتی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 291-302

10.22059/ije.2020.287020.1190

علی باب الحکمی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ علیرضا عمادی