موضوعات = تغییرات اقلیم
سناریوهای توسعۀ فناوری‌های تعدیل آب و هوا، به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی در ایران‌ ‌(مطالعۀ موردی: هارپ)

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 585-601

10.22059/ije.2018.243846.755

احد رضایان قیه باشی؛ علی‌اصغر پورعزت؛ محمدرضا حافظ‏ نیا؛ حسین محمدی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده‌


پایش وضعیت دریاچۀ بختگان و اراضی اطراف آن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و هوش محاسباتی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 251-263

10.22059/ije.2018.244595.767

غزال ترابی؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ سعید بهزادی


قاعده لاضرر و حق بر محیط زیست با تأکید بر دریاچۀ ارومیه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 331-341

10.22059/ije.2018.245768.778

رضا نیکخواه سرنقی؛ سید مهدی صالحی؛ حسین جوادی