کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تعداد مقالات: 5
2. سیستم هوشمند تخصیص منابع آب برای کاهش تأثیرات کمبود آب در مخزن (مطالعۀ موردی: سد مخزنی بوکان)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 343-355

پریسا یوسفی؛ مجید منتصری؛ وحید رضاوردی نژاد


3. بررسی دقت مدل‏ های ANFIS، SVM و GP در مدل‏ سازی مقادیر دبی جریان رودخانه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 347-361

محمد ناظری تهرودی؛ سید رضا هاشمی؛ فرشاد احمدی؛ زهرا ناظری تهرودی


5. توسعۀ مدل ماسکینگام غیرخطی و مقایسۀ آن با مدل HEC-RAS جهت روندیابی سیل در رودخانه‌ها

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 111-122

محمد شایان نژاد؛ ناهید اکبری؛ افشین هنربخش