نویسنده = ������������ ����������
ارزیابی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های ارزش اطلاعات و LNRF

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 105-116

10.22059/ije.2015.55132

کاظم صابر چناری؛ حسین سلمانی؛ مجتبی محمدی