راهنمای نویسندگان

 

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات

هنگام ارسال مقاله از طریق سامانه، ارائه فرم تعهدنامه نویسندگان و فرم تعارض منافع امضا شده توسط نویسنده مسئول، الزامی می باشد.

فرم تعهدنامه نویسندگان (word) یا (pdf)

فرم تعارض منافع (word) یا (pdf)

 

راهنمای نویسندگان مقالات

1-  هر مقاله باید نتیجه پژوهش نویسنده (ها) ودر راستای الویت های فصلنامه و موضوعات تدوین شده بوده و دارای اصالت و نوآوری و نتیجه یک کار تحقیقاتی باشد.

2-  فصلنامه به مقالاتی که در مجلات و یا همایش های دیگر داخلی چاپ شده اند، ترتیب اثر نخواهد داد ودر هر مرحله، اعم از دریافت، داوری و یا چاپ، در صورت آگاهی از این امر، فرایند داوری و چاپ را متوقف خواهد کرد و من بعد از نویسنده (ها) مقاله ای را پذیرش نخواهد نمود. 

3-  نوشته های مقاله باید روان و برابر دستور زبان فارسی بوده ودر انتخاب واژه ها کوشش شده باشد ودر صورت استفاده از واژه های لاتین، معادل فارسی آن به صورت پانویس در همان صفحه آورده شود.

4-  مقاله باید در نرم افزار Word و به صورت تک ستونی و مطابق فرمت فصلنامه تایپ شود. آماده سازی مقاله جهت چاپ توسط ویراستاران صورت خواهد پذیرفت.

5-  کلمات فارسی با قلم  B Nazanin وکلمات انگلیسی باقلم Times New Romansتایپ شود.

6-  کلیه تیترهای اصلی و فرعی با فونت سایز 12 بولد باشد. متن مقاله در همه قسمت ها و منابع و مراجع سایز 12 باشد. تیتر جدول ها و شکل ها سایز 11 بولد و متن همه جدول ها سایز 11 باشد. کلیه متن ها و نوشته های انگلیسی داخل متن با سایز 10 و عنوان انگلیسی سایز 14 باشد.

7-  کلیه شکلها، عکسها و نمودارها باید به فرمت JPEG  و با کیفیت خوب در داخل فایل اصلی مقاله قرار داده شوند و در صورت نیاز و تقاضای مدیر اجرایی بصورت جداگانه نیز ارائه شوند.

8-  شکلهای رنگی و نقشه ها و نمودارها در نسخه الکترونیکی رنگی و در نسخه چاپی سیاه و سفید خواهند بود.

9-  مقاله بایستی حداقل در برگیرنده بخشهای زیر باشد:

 

الف- عنوان

عنوان باید صریح، دقیق و مختصر، فونت B Titr  سایز 14 باشد.

توجه: مشخصات کامل نویسندگان (فارسی وانگلیسی) بعد از عنوان ذکرشود. هم چنین نویسنده مسئول با قرار دادن ستاره در بالای نام او در پانویس صفحه اول مشخص و ایمیل او ذکر گردد. لطفا توجه شود که نویسنده مسئول ضرورتا نویسنده رابط نبوده، اما مسئولیت علمی مقاله بر عهده اوست. این فصلنامه از پذیرش دانشجویان محترم بعنوان نویسنده مسئول معذور است.

 نام نویسندگان باید در برگیرنده درجه دانشگاهی مربی، استادیار، دانشیار، استاد، نام دانشکده، نام دانشگاه و محل جغرافیایی آن ذکر شود.

مثال: محمد حسن پور (فونت سایز 12)

 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران. (فونت سایز 11)

ب- چکیده فارسی و انگلیسی

چکیده باید به زبان فارسی وانگلیسی ،حداکثر تا 250 کلمه ودر برگیرنده زمینه وهدف ،روش بررسی،یافته ها، بحث ونتیجه گیری باشد. از آوردن نکات مقدماتی،بدیهی ،حاشیه ای یا توجیهی خودداری شود. چکیده انگلیسی باید دقیقا معادل فارسی آن باشد. به همراه چکیده انگلیسی، عنوان مقاله به انگلیسی، نام نویسندگان به لاتین و وابستگی علمی و درجه دانشگاهی به زبان انگلیسی ارائه شود.

ج- کلمات کلیدی

واژه های کلیدی بایستی بین  5  واژه باشد.

د- متن اصلی مقاله

معمولا متن اصلی مقاله باید به ترتیب، در برگیرنده بخشهای زیر باشد (پیشنهادی):

1- مقدمه

این بخش باید در برگیرنده دانش موجود درباره موضوع و مبانی نظری آن، ضرورت انجام تحقیق وهدف مطالعه باشد. در صورت استفاده از جداول، نمودار، اشکال ویا نقشه نکات زیر بایستی مورد توجه قرار گیرند:

  • شماره وعنوان جداول دربالا جدول و همراه با رفرنس بیان شود.
  • شماره و عنوان شکل ها در پائین و همراه با منبع بیان شود. از ذکر عنوان های نمودار، عکس، نقشه و.. خودداری شود و همه با عنوان شکل آورده شود.

 

2- پیشینه تحقیق

 

3- روش کار (مواد و روشها)

در این بخش نوع مطالعه، جامعه پژوهشی، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها و روشهای آماری (در صورت استفاده) به دقت بیان شود.

 

4- یافته ها

در این قسمت،از متن،جداول،نمودار وعکس به تناسب برای بیان یافته ها استفاده شود.جداول ونمودارها باید دارای شماره وعنوان کامل ورسا باشد ومحل قرار گیری عناوین به همان ترتیبی که دربخش مقدمه ذکر شد،قرار گیرد.

5- بحث ونتیجه گیری

مقاله در آخرین بخش از بدنه اصلی خود،باید بخشی به نام بحث ونتیجه گیری داشته باشد که مروری بر کل مقاله به عنوان نتایج حاصل است.در این بخش بایستی یافته های مهم تحقیق بر اساس اهداف ویژه آن به اختصار وبا رعایت ترتیب منطقی ذکر گردد. هم چنین اگر فرضیاتی در مطالعه مطرح شده، تائید ویارد آن مورد بحث قرار گیرد.این بخش بایستی به صورت روشن ودر حد یافته های تحقیق بیان شود.

6-منابع

 منابع مورد استفاده به ترتیب ورود به متن شماره­ گذاری شوند. شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع و به‌ترتیب اضافه گردد. تعداد منابع ذکر شده با منابع استفاده شده در متن باید یکسان باشد.  منابع فارسی به انگلیسی برگردان شود و در انتها کلمه [Persian] نوشته شود.

منابع بر اساس دستورالعمل ونکوور به شرح زیر تنظیم گردد:

مجله:

الف) تا شش نویسنده:

نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان مقاله. عنوان مجله. سال؛ دوره (شماره): شماره صفحات. (نام نویسندگان با علامت کاما از یکدیگر جدا می­ شوند(

Chaudhari L, Tandon OP, Vaney N, Agarwal N. Auditory evoked responses in gestational diabetics. Indian J Physiol Pharmacol . 2003;47(1):75-80.

ب) بیش از شش نویسنده:

بعد از نویسنده ششم علامت کاما و سپس et al. می­آید. بقیه­ ی اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می­ گردد.

Berlin CI, Bordelon J, Jhon PS, Wilensky D, Hurley A, Kluka E, et al. Reversing click polarity may uncover auditory neuropathy in infants. Ear Hear. 1998;19(1):37-47.

 

کتاب:

الف )تا شش نویسنده:

نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان کتاب. شماره چاپ. محل نشر: ناشر؛ سال . (نام نویسندگان با علامت کاما از یکدیگر جدا می­ شوند(

Gelfand SA. Essential of audiology. 2nd ed. New York: Thieme; 2001.

ب) بیش از شش نویسنده:

بعد از نویسنده ششم علامت کاما و بعدet al. می­ آید. بقیه اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می­ گردد.

ج) فصلی از کتاب:

نام خانوادگی حرف اول نام نویسندگان فصل. عنوان فصل. در: نام خانوادگی حرف اول نام ادیتورها، کلمه editor . عنوان کتاب. شماره چاپ. محل نشر: ناشر؛ سالصفحه. شماره صفحات.

Shepard NT, Telian SA. Evaluation of balance system function. In: Katz J, editor. Handbook of clinical audiology. 4th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1994.p. 438-42.