اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید حمیدرضا صادقی

مدل سازی فرسایش خاک و تولید رسوب، حفاظت آب و خاک، هیدرولوژی استاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی، گروه مهندسی آبخیزداری

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/sadeghi
sadeghimodarres.ac.ir

سردبیر

سید جواد ساداتی نژاد

اکوهیدرولوژی دانشیار، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~jsadatinejad
jsadatinejadut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

احمد نوحه گر

برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست استاد، پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/fa/~nohegar
ahmad.nohegargmail.com

غلامرضا نبی بیدهندی

محیط زیست استاد، پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~ghhendi
ghhendiut.ac.ir

علی اکبر متکان

سنجش از دور استاد، دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/GIS/Pages/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C.aspx
a-matkansbu.ac.ir

علیرضا مقدم نیا

مهندسی آبخیزداری(هیدرولوژی) دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~a.moghaddamnia/publications
a.moghaddamniaut.ac.ir

حسین یوسفی

انرژی و محیط زیست دانشیار، گروه انرژی های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~hosseinyousefi
hosseinyousefiut.ac.ir

یونس نورالهی

مهندسی منابع انرژی دانشیار، گروه انرژی های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~noorollahi
noorollahiut.ac.ir

افشین هنربخش

مهندسی رودخانه و منابع آب دانشیار. دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین.دانشگاه شهر کرد

www.sku.ac.ir/~honarbakhsh
afshin.honarbakhshgmail.com
2543-03832324406

محمدحسین جهانگیر

دانشیار،
گروه انرژی های نو و محیط زیست،
دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~mh.jahangir
mh.jahangirut.ac.ir

کریم سلیمانی

سنجش از دور مرکز سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

civilica.com/p/176178/
k.solaimanisanru.ac.ir