نویسنده = ���������� ����������
ارزیابی وضعیت کیفی رودخانه کارون بر اساس شاخص کیفیت آب و استفاده از GIS

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 225-235

10.22059/ije.2017.60905

مجتبی مروج؛ ایمان کریمی راد؛ کیومرث ابراهیمی