نویسنده = ���������� ����������
استفاده از مدل جاذبه در سنجش از دور به منظور بررسی شاخص توپوگرافی خیسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 237-245

10.22059/ije.2017.60906

مرضیه مکرم؛ مجید حجتی؛ عبدالرسول زارعی