نویسنده = ������������ ������ ��������
ارزیابی و مقایسه‌ی چند نمایه خشک‌سالی اقلیمی و تعیین بهترین نمایه در ایران مرکزی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 133-147

10.22059/ije.2017.60895

عباس علیپور؛ مصطفی هاشمی؛ سید اسعد حسینی؛ فرشاد پژوه