نویسنده = ������������ ��������
شبیه‌سازی رواناب ناشی از ذوب برف تحت سناریوهای تغییر اقلیم در حوضة ارمند

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 357-368

10.22059/ije.2017.61473

فاطمه تیرگرفاخری؛ بهلول علیجانی؛ پرویز ضیاییان فیروز آبادی؛ مهری اکبری