نویسنده = ������������ ���������� ��������������
ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بازفت صمصامی)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 89-102

10.22059/ije.2017.60889

نوید دهقانی؛ هدی قاسمیه؛ سیدجواد ساداتی نژاد؛ خلیل قربانی